top of page

Acerca de

Billet-euro-630x405-C-Thinkstock.jpg

Masura 4.1.1

Data lansare : 23 august 2022
 
Valoarea minimă și maximă a ajutorului de stat​
Vor fi 2 categorii de granturi: ajutoare de minimis de câte 50.000-200.000 euro și ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 euro, pentru IMM.

1. Ajutoare de minimis de 50.000-200.000 EUR 

Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între 50.000 și 200.000 de euro, în limita de maximum 5 ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019.

Beneficiarii trebuie să vină și ei cu bani de acasă, cofinanțare la cheltuielile eligibile: 5% -microîntreprinderile, 10% - întreprinderile mici, 15% - întreprinderile mijlocii. Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe întreg teritoriul național și nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor.

 

Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care își desfășoară activitatea în:

 •  clasa P — Învățământ,

 • clasa Q — Sănătate și asistența socială,

 • clasa S — Alte activități de servicii.

Lista Codurilor CAEN eligibile pentu ajutoarele de minimis este la anexa nr. 1 la OUG 82/2022. Codul CAEN pentru care se solicită finanțare trebuie să fie autorizat la 31 decembrie 2019.

 

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții sunt prevăzute în grila de punctaj de la anexa nr. 2 la OUG 82/2022 și includ:

 • a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de

 • COVID-19;

 • b) scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;

 • c) rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei de COVID-19;

 • d) apartenența domeniului de activitate — cod CAEN — la soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 3 la OUG 82/2022. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României;

 • e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

 

Cheltuieli eligibile:

Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia;

b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:

 • 1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice șifuncționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software,

 • dotări independente — cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar, pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului — cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiției;

 • 2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

 • 3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau care nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

 • 4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include și cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii sau susțin aceste categorii de activități și sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

 • 5. cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică — proiectare și inginerie — cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție;

c) cheltuieli cu transformarea digitală — Active necorporale — care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

d) cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 de euro, pe bază de documente justificative pentru:

 • 1. plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri;

 • 2. plata serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul;

e) cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului — sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 de lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile;

f) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă.

Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

 

2. Ajutoare de stat de 50.000-500.000 EUR 

 

Granturile pentru investiții în retehnologizare acordate  IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență se acordă sub formă de ajutoare de stat cu o valoare de 50.000 - 500.000 de euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019.

Beneficiarii trebuie să vină și ei cu cofinanțare la cheltuielile eligibile, procentul acesteia fiind cuprins între minimum 25% și minimum 75%, în funcție de regiunea de dezvoltare în care se face investiția și de dimensiunea firmei. Procentele exacte pe regiuni sunt prevăzute  în anexa nr. 5 la OUG 82/2022. Ajutoarele de stat NU includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor.

Beneficiarii eligibili au activitate care se încadrează în:

 • secțiunea C — Industria prelucrătoare (cu excepția celor care se încadrează în subdiviziunile 11 — Fabricarea băuturilor, 12 — Fabricarea produselor din tutun și 254 — Fabricarea armamentului și muniției);

 • secțiunea F — Construcții;

 • secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;

 • secțiunea H — Transport și depozitare;

 • secțiunea I — Hoteluri și restaurante.

Codurile CAEN eligibile sunt cuprinse în  anexa nr. 4 la OUG 82/2022.  Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019.

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții sunt prevăzute în aceeași grilăî de punctaj de la anexa nr. 2 la OUG 82/2022, și includ:

 • a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;

 • b) scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19. La fel ca la ajutoarele de minimis, se acordă punctaj mai mare firmelor care au avut scădere mică a profitului, dar în același timp scădere mare a cifrei de afaceri în anul 2020 față de 2021. Punctajul la criteriul privind profitul este superior celui legat de cifra de afaceri.

 • c) rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei de COVID-19;

 • d) apartenența domeniului de activitate — cod CAEN — la soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 3 la OUG 82/2022. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României;

 • e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

Cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia;

b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:

 • 1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente — care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar, pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului — cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor și altora asemenea, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiției;

 • 2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

 • 3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

 • 4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care au solicitat finanțare. Dacă este necesar, pentru instalarea/montarea acestor echipamente, se pot include și cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii sau susțin aceste categorii de activități;

 • 5. cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică — proiectare și inginerie — se includ cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție;

c) cheltuieli cu transformarea digitală — active necorporale — care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

d) cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 de euro, pe bază de documente justificative pentru:

 • 1. plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri;

 • 2. plata serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul;

e) cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului — sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 de lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare NU sunt eligibile;

f) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă.

Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

OBLIGAȚIILE APLICANTULUI 

ANALIZĂ DNSH

 • Solicitanții trebuie să depună la cererea de finanțare analiza de mediu, denumită în continuare DNSH, ce atestă faptul că minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care asigură respectarea criteriilor din anexa nr.1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

CHELTUIELI VERZI

 • Minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului

SUSTENABILITATE - 3 ANI

 • Aplicantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

 • ​Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului - cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați (anul de referință este 2020, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2020)

Atentie !!

 1. Compania nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

 2. Compania nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități

 3. Minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

 4. Criteriu suplimentar! - In situația în care s-a realizat tranzacţionarea unor părţi sociale înainte cu 90 de zile de la depunerea cererii de finanţare, solicitanţii vor fi penalizaţi prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat.

Let’s Work Together

Contactati-ne daca doriti sa lucram impreuna.

Multumim pentru increderea acordata!
bottom of page