top of page

Acerca de

Billet-euro-630x405-C-Thinkstock.jpg

Electric-Up 2

Valoarea minimă și maximă a ajutorului de stat​

Finanţarea nerambursabilă se acordă, în cuantum de maximum 150.000 de euro, reprezentând maxim 75% din cheltuielile eligibile.

Perioada de depunere estimata: Mai-Iunie 2024

Solicitanti eligibili

 

 • Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM - întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 de milioane euro) din domenii diverse.

 • In cazul operatorilor economici persoane juridice din domeniului HORECA, desfasoara activitati sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta durata, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie, 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activitati de alimentatie, 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, n.c.a., 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a. conform clasificarii activitatilor din economia nationala aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Au  indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, contributiilor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale in vigoare;

 • Au deschis un cont la Trezoreria Statului; in caz contrar, operatorul economic se angajeaza ca, in situatia validarii sale, sa deschida acest cont pana cel mai tarziu la data incheierii contractului de finantare in vederea decontarii cu Autoritatea;

 • Nu se afla in stare de insolventa, nu are suspendate/restrictionate activitatile economice sau nu se afla in situatii similare;

 • Nu se afla in procedura de dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, radiere,inclusiv inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala; nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile mai sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similara;

 • Se angajeaza ca va intocmi, prin instalatorul ales, toata documentatia tehnica necesara instalarii sistemului de panouri fotovoltaice si a statiilor de reincarcare, respectand legislatia in vigoare, cerintele operatorilor de distributie energie electrica si toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finantare;

 • Se angajeaza ca va instala sistemul de panouri fotovoltaice si statiile de reincarcare prin instalatorul ales, respectand legislatia in vigoare si toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finantare;

 • Nu au depasit / beneficiat de ajutoare de MINIMIS, in ultimii 3 ani de zile, 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosarul de finantare, mai mari de 200.000 Euro.

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă și consumată de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablouri electrice curent continuu/curent alternativ;

 • cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);

 • cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte/prize de încărcare (2x11kW);

 • cheltuielile cu achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, opțional, maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia;  

 • cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, reprezentând maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;

 • cheltuieli de consultanță și management de proiect, de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;

 • cheltuieli cu lucrările de montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a staţiei/stațiilor de reîncărcare, a sistemului electric alternativ de încălzire/răcire, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;

 

Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă

 

Cheltuielile aferente racordării (branşamentul, inclusiv tariful de racordare) la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program

 

Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, cheltuielilor de consultanță și management a proiectului, angajate ulterior intrării în vigoare a OUG nr.159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente

 

Proiectul trebuie dimensionat în funcție de necesitățile operatorului economic, iar echipamentele care fac obiectul finanțării vor îndeplini caracteristicile tehnico-economice astfel încât să răspundă în termeni optimi indicatorilor programului de finanțare.

Cheltuielile eligibile cuprind achiziţia de echipamente, cu lucrările de instalare, montaj și punere în funcțiune, precum și cu serviciile necesare implementării proiectului şi care pot fi finanţate de stat.

Ghidul propus se va afla în consulare publică până pe 26 martie 2024.

După definitivarea ghidului solicitantului, Ministerul Energiei va putea deschide înscrierile online. Ministerul va publica toate informațiile utile cu minim 15 zile anterior deschiderii sesiunii de înscriere în Program. Sesiunea de înscriere se va derula pe parcursul a 30 de zile.

Documentele necesare pentru accesarea programului Electric UP II 2024

 

 • Cererea de finantare

 • Certificatul de inregistrare fiscala, valabil la data inscrierii, scanat;

 • Imputernicirea notariala, in situatia in care cererea de finantare este semnata de catre altcineva decat solicitantul, scanata;

 • Actul de identitate al persoanei imputernicite, valabil la data inscrierii, scanat;

 • Documentele doveditoare ale calitatii de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementeaza proiectul (extras de carte funciara nu mai vechi de 30 de zile la data inscrierii, contract de concesiune/chirie/comodat, dupa caz, valabil pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului), scanate. In cazul in care beneficiarul nu este proprietarul imobilului pe care se implementeaza proiectul, documentele doveditoare ale calitatii de administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie vor fi insotite de extrasul de carte funciara (nu mai vechi de 30 de zile la data inscrierii) al respectivului imobil, precum si de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului. In situatia in care informatiile din cererea de finantare nu corespund, in parte sau in totalitate, cu cele cuprinse in extrasul de carte funciara, se va depune un document emis de unitatea administrativ-teritoriala, prin care sa se realizeze corespondenta datelor respective, scanat;

 • Certificatul de atestare fiscala (electronic/scanat), privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al ministerului finantelor publice, in termen de valabilitate la data inscrierii, emis in spv;

 • Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social, in termen de valabilitate la data inscrierii, scanat;

 • Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala se va implementa proiectul, in termen de valabilitate la data inscrierii, in cazul in care solicitantul are sediul in alta localitate decat cea in care se implementeaza proiectul, scanat;

 • Atestatul ANRE, scanat, si extrasul revisal privind calificarea cor 741103 pentru cel putin doi angajati ai instalatorului ales, scanat;

 • Raport de audit energetic in baza facturilor anterioare si/sau de tip proiectiv, pentru validarea curbei de consum de energie electrica pentru 12 luni, in baza facturilor platite, a dimensionarii sistemului fotovoltaic, inclusiv proiectie productie/ consum propriu energie electrica folosind instrumentul pvgis, conform calculelor efectuate folosind baza de date cu radiatia solara pvgis sarah, in format csv, realizat de un instalator ales, atestat ANRE, auditor energetic si/sau manager energetic acreditati de anre sau meema, avand in vedere raportul de performanta (performance ratio);

 • Solicitarea beneficiarului de a i se acorda un avans de pana la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate in conditiile stabilite prin suma solicitata – daca este cazul.

Let’s Work Together

Contactati-ne daca doriti sa lucram impreuna.

Multumim pentru increderea acordata!
bottom of page